Basen AquaCentrum
AQUA Centrum - 83 400 Kościerzyna - ul. Hallera 2
Pon-Sob: 06:00 - 22:00 Niedz: 08:00 - 22:00 530 167 870

Regulamin pływalni

Regulamin ogólny Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Regulamin ogólny
Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Tekst jednolity z uwzględnieniem Uchwały Nr 03/2023 z dnia 22.03.2023 r.
§ 1.
Przedmiot Regulacji
1. Regulamin określa zasady korzystania z Kompleksu, w szczególności prawa i obowiązki
Administratora, Osób indywidualnych, Najemców, i ich wzajemne relacje.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Pływalni – należy przez to rozumieć halę basenową oraz znajdujące się w niej niecki:
sportowa, płetwonurkowa, rekreacyjna, brodzik, wanny jacuzzi, wodny plac zabaw
oraz atrakcje wodne,
b) Kompleksie – należy przez to rozumieć cały obiekt Kaszubskiego Centrum Sportowo –
Rekreacyjnego Spółka z o.o. wraz ze wszystkimi strefami: pływalnią, siłownią, fitness
cardio, strefą saun i solariów, odnową biologiczną (zarządca prywatny), strefą
administracyjną oraz infrastrukturą zewnętrzną: boisko do siatkówki plażowej oraz
parking (zarządca prywatny),
c) Administratorze – należy przez to rozumieć Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne
Spółka z o.o. w Kościerzynie (KCSR Sp. z o.o.) z siedzibą przy ulicy Hallera 2
w Kościerzynie,
d) Najemcy – należy przez to rozumieć podmiot, któremu służy prawo do korzystania
z Kompleksu lub jej części zgodnie z treścią praw i obowiązków określonych Umową
zawartą pomiędzy Najemcą, a Administratorem. Najemca może w szczególności być
organizatorem zajęć i/lub imprezy,
e) Osobie indywidualnej – należy przez to rozumieć osobę, której prawo do korzystania
z Kompleksu wynika z faktu zakupu biletu, bądź łączącej go z Najemcą umowy,
f) Grupie szkolnej – należy przez to rozumieć zorganizowaną grupę uczniów wraz
z opiekunami, której służy prawo do korzystania z Kompleksu zgodnie z harmonogramem
wykorzystania Kompleksu,
g) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę o minimalnej liczbie 10 osób,
zwanych dalej „uczestnikami grupy”, „podopiecznymi”, zgłoszoną przez opiekuna grupy
w recepcji Kompleksu jako wejście grupowe,
h) Korzystaniu – należy przez to rozumieć stosunek cywilno – prawny, którego podstawą jest
umowa zawarta z Administratorem Kompleksu, bądź Najemcą, który w umowę
z Administratorem zawarł, określająca wzajemne prawa i obowiązki stron
w szczególności zasady i warunki eksploatacji Kompleksu i/lub prawo do przebywania
na jego terenie oraz obowiązek zapłaty ceny,
i) Cenniku – należy przez to rozumieć ceny, które obowiązani są uiścić Najemcy i Osoby
indywidualne za korzystanie z Kompleksu, określane w Uchwałach Zarządu KCSR Spółka
z o.o. Obowiązujący cennik jest dostępny w recepcji Kompleksu oraz na stronie
internetowej Administratora www.basenac.pl,
j) Strefach – należy przez to rozumieć: nieckę sportową, nieckę rekreacyjną, brodzik,
nieckę płetwonurkową, siłownię, fitness cardio, strefę saun i solariów, strefę
administracyjną oraz infrastrukturę zewnętrzną: boisko do siatkówki plażowej oraz
parking,
k) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy akt określający zasady korzystania
z Kompleksu oraz inne regulaminy regulujące zasady korzystania z poszczególnych stref,
atrakcji i innych ważnych kwestii organizacyjnych, w szczególności: prawa i obowiązki
Administratora oraz najemców, Osób indywidualnych i ich wzajemne relacje.
§ 2.
Zasady korzystania z usług Kompleksu
1. Każda Osoba Indywidualna przed wejściem na teren Kompleksu oraz przed rozpoczęciem
korzystania z poszczególnych stref i urządzeń jest bezwzględnie zobowiązana do
zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu, regulaminami poszczególnych stref,
atrakcji wodnych i urządzeń oraz instrukcji obowiązujących na jego terenie i ich
przestrzegania w trakcie pobytu w Kompleksie. Regulaminy dostępne są również na naszej
stronie internetowej: www.basenac.pl.
2. Osoby indywidualne korzystające z Kompleksu w szczególności zobowiązane są do:
– stosowania się do znaków zakazu i nakazu, zarządzeń i komunikatów kierownictwa,
pracowników obsługi i służb ratowniczych Kompleksu;
– dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań
zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych;
– użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej
aktywności;
– bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Kompleksu o zaistniałym
wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Kompleksu
i osób w nim się znajdujących.
3. Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w ust. 1 i 2 może doprowadzić do wypadków.
4. Za zapoznanie z regulaminem i instrukcjami uczestników grup zorganizowanych
odpowiedzialny jest opiekun grupy.
5. Administrator nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń Kompleksu
w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów
i konserwacji. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Kompleksu może uzyskać
informację w recepcji o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze
ograniczeń. Podjęcie decyzji co do korzystania z usług Kompleksu, mimo występujących
ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do KCSR
Sp. z o.o.
6. Administratorowi Kompleksu przysługuje tez prawo do czasowego ograniczenia wstępu do
Kompleksu w przypadku, gdy wpuszczenie kolejnej Osoby indywidualnej skutkowałoby
przekroczeniem maksymalnej ilości osób korzystających z Kompleksu w przypadku
ograniczeń nakazanych przez prawo.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do rezerwacji Kompleksu lub jego części na zawody
sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą
zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy Kompleksu, niecki
Pływalni lub ich część.
§ 3.
Cennik usług. Czas pobytu. Odpłatność. Transponder
1. Za korzystanie z Kompleksu pobiera się opłaty zgodnie z cennikiem.
2. Wszelkie zmiany taryf czasowych i cen w cenniku będą ogłaszane na dwa tygodnie przed
terminem ich obowiązywania.
3. Wstęp do Kompleksu odbywa się na podstawie transpondera* Elektronicznego Systemu
Obsługi Klienta, zwanego w dalszej części regulaminu ESOK, który uzyskuje się po
wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.
4. O czasie pobytu decyduje klient, a opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta pobytu
nie podlega zwrotowi.
5. Czas pobytu w Kompleksie liczy się od momentu aktywacji transpondera (przejście przez
bramkę wejściową przy recepcji) do momentu odczytania jego pamięci, podczas opłaty
końcowej w kasie.
6. Z chwilą przekroczenia bramki do strefy saun czas pobytu w Pływalni zostaje zawieszony,
a naliczana jest opłata wg cennika obowiązującego w tych strefach.
7. Transponder należy zapiąć na nadgarstku w sposób zapobiegający jego utracie oraz
okazywać na żądanie obsługi Kompleksu.
8. Dokonanie opłaty za pobyt w Kompleksie oraz pobranie transpondera ESOK jest
traktowane jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i przestrzeganie zapisów
regulaminów obowiązujących na terenie całego Kompleksu.
9. Transponder podlega rozliczeniu i zwrotowi w kasie Kompleksu znajdującej się w recepcji.
10. Klient powinien opuścić Kompleks do godz. 22.00. Za przekroczenie czasu pobytu
naliczana jest opłata określona w cenniku.
11. Uprawnienia do wstępów ulgowych określa cennik po okazaniu stosownych dokumentów.
12. Pełna należność za korzystanie z dodatkowych stref oraz ewentualny wydłużony czas
pobytu w Kompleksie musi zostać uregulowana w momencie opuszczania Kompleksu.
Zakazuje się wypożyczania oraz przekazywania transpondera osobom trzecim.
13. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z jego winy
z Kompleksu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
14. Każdy przypadek zagubienia transpondera należy natychmiast zgłosić w recepcji.
Użytkownik ponosi koszt zagubienia transpondera w wysokości określonej w § 29 pkt 4.
Opłatę w tej samej wysokości Użytkownik ponosi również w przypadku uszkodzenia
transpondera.
15. Bilety wstępu nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą
honorowane.
§ 4.
Reklamacje
1. Podstawą do wnoszenia reklamacji jest paragon otrzymany w kasie recepcji.
2. Klient jest zobowiązany do przechowywania paragonu lub innego potwierdzenia
dokonania zakupu biletu od momentu jego wydania w kasie, aż do chwili opuszczenia
Kompleksu. Paragon lub inne otrzymane w kasie recepcji potwierdzenie dokonania zakupu
biletu umożliwia weryfikację rzeczywistego zadłużenia klienta i pozwala uniknąć zapłaty
kwoty odpowiadającej limitowi ustalonemu na transponderze w przypadku jego
zagubienia przez klienta.
3. W przypadku kart abonamentowych podstawą wniesienia reklamacji jest raport z systemu
ESOK.
4. Podstawą reklamacji w przypadku korzystania z usług Kompleksu na podstawie innych kart
(typu Benefit Systems, Multi Sport i in.) są dane zachowane na transponderze, które są
dostępne jedynie do momentu rozliczenia transpondera w kasie recepcji.
5. Reklamacje można składać najpóźniej w momencie rozliczenia transpondera w kasie
recepcji.
6. Reklamacje składane po rozliczeniu transpondera nie będą rozpatrywane.
§ 5.
Odrębne regulaminy
Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych stref Kompleksu określają odrębne
regulaminy i instrukcje stanowiskowe umieszczone w ich pobliżu. Regulaminy dostępne są
również na stronie internetowej www.basenac.pl.
§ 6.
Monitoring
1. Na terenie Kompleksu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który
prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów
Kompleksu.
2. Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem:
– do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków;
– jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy
nie stosują się do przepisów regulaminów, instrukcji BHP zainstalowanych urządzeń oraz
przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
3. Przez wejście na teren obiektu klient wyraża zgodę na monitorowanie pobytu w Kompleksie
oraz na wykorzystanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach spornych, np.
zakupu biletów i usług oraz zgodności zachowania klientów z zapisami regulaminów
w nim obowiązujących. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszających dóbr
klientów oraz zgodnie z RODO.
§ 7.
Godziny otwarcia
1. Kompleks jest czynny codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00 oraz dodatkowo pływalnia,
strefa saun, siłownia oraz fitness cardio czynne są od poniedziałku do soboty w godz. 6.00
do 8.00 dla klientów korzystających z usługi „Porannego pływania” na szczególnych
warunkach określonych w regulaminie „Porannego pływania”.
2. Godziny otwarcia poszczególnych stref określone są w regulaminach tych stref
i oznaczone w widocznym miejscu w tych strefach.
§ 8.
Względy bezpieczeństwa, kontrola zachowania klientów.
1. Klienci indywidualni oraz uczestnicy grup szkolnych i zorganizowanych znajdujący się
w Kompleksie są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom służby
ratowniczej oraz obsługi Kompleksu, oznakowaniu, a także komunikatom umieszczonym
w widocznych miejscach lub ogłaszanym przez radiowęzeł.
2. Administrator Kompleksu jest uprawniony do kontrolowania osób celem stwierdzenia, czy
nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności z powodu spożycia alkoholu lub
narkotyków, albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
3. Administratorowi przysługuje uprawnienie do nie wpuszczenia na teren Kompleksu osób
stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa.
4. W każdym przypadku Administrator i/lub Najemca może ustanowić dodatkowe warunki
przebywania i uczestnictwa w imprezie i/lub zajęciach organizowanych na terenie
Kompleksu, które zostaną podane do wiadomości w recepcji i/lub w sposób określony
przez Najemcę odpowiedzialnego za zorganizowanie zajęć i/lub imprezy.
5. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich
organizator.
6. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji obsługi Kompleksu lub służb
zewnętrznych należy natychmiast informować służbę ratowniczą lub obsługę Kompleksu.
7. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej
pracy urządzeń Kompleksu należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę
ratowniczą lub obsługę Kompleksu, która dalej postępuje zgodnie z określonymi
procedurami obowiązującymi na terenie Kompleksu.
8. Na terenie Kompleksu, z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy
zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych, odpowiednio
oznakowanych znakami ostrzegawczymi i nakazu: „Zagrożenie upadkiem”,
„Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się” , „Niebezpieczeństwo upadku na schodach”,
„Nakaz chodzenia w obuwiu basenowym” należy się poruszać wyłącznie w obuwiu
basenowym z podeszwą o dobrej przyczepności (nie wskazane „japonki” **) bowiem
istnieje ryzyko poślizgnięcia się i upadku.
9. W trakcie poruszania się po schodach oraz wchodzenia i wychodzenia z wanien jacuzzi
należy bezwzględnie trzymać się poręczy z uwagi na ryzyko poślizgnięcia się i upadku.
10. Wszelkie wypadki, nieszczęśliwe zdarzenia, skaleczenia, urazy oraz pogorszenie
samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Kompleksu.
11. Komunikaty dot. parametrów jakościowych wody basenowej oraz użytkowej są
udostępniane na bieżąco po otrzymaniu wyników sprawozdań wyników badań wody
z akredytowanego laboratorium na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej
www.basenac.pl.
12. Maksymalna dopuszczalna liczba osób korzystających jednocześnie z Kompleksu wynosi
246 osób.
§ 9.
Strefy
1. Na terenie Pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu
swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
a) strefa brodzikowa (brodzik) – o głębokości do 0,35 m;
b) strefa dla nieumiejących pływać (oznakowana część niecki basenu rekreacyjnego) –
o głębokości od 0,80 m do 1,20 m;
c) strefa dla umiejących pływać (niecka basenu sportowego – o głębokości od 1,20 m
do 1,80 m oraz część niecki basenu rekreacyjnego o głębokości od 1,20 m do 1,40 m);
d) strefa do zajęć treningowych nurkowania (niecka basenu nurkowego) – o głębokości
do 4,10 m;
e) strefa wanien jacuzzi;
f) strefa zjeżdżalni (rurowa o długości 62 m i rodzinna – dwutorowa),
g) strefa wodnego placu zabaw z urządzeniami do zabaw dla dzieci
2. W strefach wyszczególnionych w punkcie 1 oznaczonych: literą „a” obowiązuje
dodatkowo regulamin korzystania z niecki brodzikowej, literami „b”- obowiązuje regulamin
niecki rekreacyjnej i „c” – obowiązuje regulamin niecki sportowej literą „d” obowiązuje
dodatkowo regulamin i instrukcja BHP zajęć treningowych w niecce nurkowej literą „e”
dodatkowo regulamin wraz z instrukcją dla korzystających z wanien jacuzzi, literą „f”
dodatkowo regulaminy i instrukcje dla korzystających ze zjeżdżalni oraz literą „g”
dodatkowo regulamin wodnego placu zabaw dla dzieci.
3. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ściankach
niecek basenowych lub w ich pobliżu.
4. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref: brodzikowej, części niecki
rekreacyjnej oznaczonej głębokością od 0,80 m do 1,20 m, wanien jacuzzi oraz zjeżdżalni.
§ 10.
Bezwzględne zakazy
1. Na terenie Kompleksu obowiązuje całkowity zakaz:
– palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych;
– wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz
innych środków odurzających, psychotropowych itp.;
– wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;
– wprowadzania zwierząt.
2. Wobec klientów, którzy wielokrotnie lub w sposób rażący naruszyli postanowienia
regulaminów Kompleksu może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do
Kompleksu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez
obsługę Kompleksu.
§ 11.
Okulary i soczewki korekcyjne
Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta.
W przypadku przebywania w Pływalni w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być
umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku
zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
§ 12.
Własny sprzęt sportowo- rekreacyjny
1. W celu utrzymania właściwego stanu sanitarnego wody zabrania się wnoszenia wszelkiego
sprzętu sportowo – rekreacyjnego używanego wcześniej w innym akwenie, np. jeziorze,
rzece lub morzu.
2. Wnoszenie i korzystanie na terenie Kompleksu z własnego sprzętu sportowo – rekreacyjnego
może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody i ustaleniu warunków przez kierownictwo
Kompleksu lub pracownika strefy obsługi klienta.
§ 13.
Działalność osób trzecich
1. Wszelka działalność osób trzecich na terenie Kompleksu – w szczególności odpłatne
prowadzenie nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe,
odbywa się z uwzględnieniem warunków „Regulaminu dla osób trzecich prowadzących
działalność na terenie Kompleksu.
2. Niezależnie od Regulaminu szczegółowe zasady korzystania z Kompleksu, w szczególności
prawa i obowiązki Najemców są określone treścią postanowień umów zawieranych przez
Administratora.
3. Najemca organizujący imprezę, w szczególności zawody na terenie Kompleksu
odpowiedzialny jest za ich organizację zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującymi i zaspokajanie ewentualnych roszczeń powstałych w związku
z organizacją imprezy i/lub zawodów, jak i zapewnienie bezpieczeństwa pływającym.
§ 14.
Szatnia główna, rzeczy wartościowe i znalezione.
1. Osoby indywidualne oraz uczestnicy grup szkolnych i zorganizowanych korzystający
z Kompleksu zobowiązani są do korzystania z szatni głównej w celu pozostawiania tam
wierzchniego okrycia oraz zamiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe
nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w tzw. strefie czystej
Kompleksu, od momentu przekroczenia bramki w recepcji.
2. Na terenie Kompleksu znajdują się następujące rodzaje szatni: szatnia dla osób
niepełnosprawnych, szatnia indywidualna męska, szatnia indywidualna damska, szatnia
damska fitness cardio, szatnia damska siłowni, szatnia męska siłowni oraz szatnie grupowe
damskie i męskie.
3. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach umożliwia transponder wydawany w kasie
recepcji.
4. Przed korzystaniem z szafki ubraniowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej
obsługi, szczególnie w zakresie jej zamykania i otwierania. Za rzeczy pozostawione
w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz pozostawionych bez nadzoru
na terenie Kompleksu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni
znajdujących się w szatniach indywidualnych i grupowych.
6. Przed wyjściem z szatni do Pływalni należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo
i skutecznie zamknięta zgodnie z instrukcją znajdującą się w strefie szatni indywidualnych.
7. Osoby korzystające z Pływalni oraz innych stref Kompleksu obowiązane są do zachowania
należytej staranności w pilnowaniu transpondera, który otwiera i zamyka szafkę ubraniową
w szatni oraz nie powierzania go osobom trzecim.
8. Osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do oddawania rzeczy wartościowych do
szafek depozytowych. Zasady korzystania z szafek depozytowych reguluje „Regulamin
przekazywania rzeczy wartościowych do depozytu”. Za rzeczy wartościowe nieprzekazane
do szafki depozytowej KCSR Sp. z o.o. nie odpowiada.
9. Zasady postępowania w przypadku rzeczy pozostawionych lub zagubionych w Kompleksie
regulują zapisy „Regulaminu KCS-R Sp. z o.o. w Kościerzynie regulującego postępowanie
w przypadku rzeczy znalezionych w Kompleksie.
10. Przed opuszczeniem szatni, szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.
§ 15.
Reklama
1. Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz
Kompleksu możliwe jest tylko na podstawie zgody kierownictwa Kompleksu, po uprzednim
uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
2. Na terenie całego Kompleksu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez
uprzedniej zgody kierownictwa.
§ 16.
Atesty
Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Kompleksu posiadają wymagane atesty
i zapewniają bezpieczne z nich korzystanie, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie ze
stosownymi regulaminami i instrukcjami.
§ 17.
Strój
1. Na terenie Pływalni obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, przeznaczony tylko do
korzystania w basenie, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nieposiadający
zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pozostałych klientów, służby
ratowniczej i obsługi kompleksu oraz może być przyczyną uszkodzeń elementów
wyposażenia pływalni:
– dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała;
– dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni – o długości maksymalnie do
połowy uda.
2. Osoby prowadzące zajęcia na Pływalni oraz opiekunowie grup szkolnych
i zorganizowanych mogą wchodzić w stroju sportowym (krótkie spodenki i koszulka) i oraz
obuwiu przeznaczonym wyłącznie do zajęć na Pływalni.
§ 18.
Dzieci do 13 roku życia
1. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie Kompleksu tylko pod opieką osoby
pełnoletniej.
2. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna, pracownicy recepcji są
uprawnieni do żądania okazania dokumentów potwierdzających wiek.
3. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci
i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
4. Opiekun płaci za pobyt na Pływalni według obowiązującego cennika.
§ 19.
Dzieci do lat 3
1. Kompleks Rekreacyjny nie jest przystosowany dla dzieci do lat 3 z uwagi na brak niecki,
w której woda spełniałaby wymogi parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych
określonych dla tej grupy dzieci w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015
r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
2. Dopuszczalne jest jedynie korzystanie z Kompleksu przez dzieci do lat 3 w celu oswojenia
się z wodą za zgodą rodziców lub opiekunów i na ich wyłączne ryzyko.
§ 20.
Higiena osobista
1. Każda osoba przed wejściem do Pływalni zobowiązana jest do skorzystania z toalety
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, dokładnego umycia pod natryskiem całego ciała
mydłem z dozownika, zwracając szczególną uwagę na dokładne umycie intymnych
części ciała, opłukania się oraz każdorazowo przejścia przez brodzik ze środkiem
dezynfekującym stopy z obowiązkowym zamoczeniem obu stóp (również po skorzystaniu
z WC).
2. Po skończeniu kąpieli w Pływalni i umyciu ciała, należy dokładnie wytrzeć całe ciało
ręcznikiem do sucha w celu zapewnienia jego właściwej higieny i zapobiegnięcia
wnoszeniu wody do szatni i przebieralni.
§ 21.
Odmowa wstępu na teren kompleksu. Zdrowie publiczne.
1. Kierownictwo Kompleksu ma prawo do odmowy wstępu na teren Kompleksu osobom,
których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
lub psychotropowych oraz ma prawo do żądania opuszczenia przez nią Kompleksu.
2. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Pływalni osobom:
– z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp.
(wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);
– chorobami zakaźnymi;
– uczulonym na środki odkażające;
– z chorobami układu wydalania, w tym cierpiącymi na biegunkę;
– z plastrami zwykłymi i bandażami;
– z otwartymi skaleczeniami i ranami;
– których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;
– których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
3. Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia
stanów chorobowych i zachowań wymienionych w pkt. 2.
4. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także
kobiety w ciąży, powinny korzystać z Kompleksu i dostępnych urządzeń ze szczególną
ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności
za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z Kompleksu przez te osoby.
§ 22.
Zasady higieny, bezpieczeństwa i współżycia społecznego.
1. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego,
klientom przebywającym na terenie Pływalni zabrania się:
– wchodzenia do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru
ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
– chodzenia boso lub poruszania się w niewłaściwym obuwiu basenowym o małej
przyczepności podeszwy (np. japonki) w strefach komunikacji plaży basenowej i po
schodach;
– omijania brodzików do dezynfekcji stóp w przejściach pomiędzy natryskami, a Pływalnią;
– poruszania się po schodach, w tym wchodzenia oraz wychodzenia z jacuzzi bez
trzymania się poręczy,
– wchodzenia na halę basenową w odzieży wierzchniej i obuwiu używanym na zewnątrz;
– używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub
takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;
– wchodzenia do niecek basenu sportowego, oznakowanej części basenu rekreacyjnego
oraz nurkowego osobom nieumiejącym pływać;
– korzystania z niecek basenowych bezpośrednio po jedzeniu lub przez osoby silnie
rozgrzane,
– przebywania osób w stanie wskazującym na stan intoksykacji,
– używania obuwia basenowego, które pozostawia brudzące ślady na posadzkach;
– pozostawiania obuwia basenowego w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
– pozostawiania dzieci bez opieki;
– biegania, popychania i wrzucania innych osób do wody, krzyczenia oraz zachowywania
się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także
uniemożliwiając korzystanie z usług przez innych;
– nurkowania oraz wykonywania ćwiczeń bezdechowych bez zgody i nadzoru ratownika;
– skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;
– wszczynania fałszywych alarmów;
– wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych do niecek basenów
i poręczach;
– przytrzymywania się lin torowych oraz siadania na nich;
– wchodzenia i wychodzenia z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi
(drabinki, schody);
– przebywania na stanowiskach ratowniczych oraz używania sprzętu ratowniczego poza
sytuacjami wypadkowymi;
– niszczenia urządzeń i wyposażenia Kompleksu oraz oznakowania mającego bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z Kompleksu;
– przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody służby ratowniczej lub obsługi
Kompleksu;
– wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych
przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii;
– zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz wody w nieckach basenowych
w jakikolwiek sposób;
– używania detergentów i środków chemicznych;
– korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk
w szatniach indywidualnych i grupowych, natryskach, w strefie saun oraz w hali
basenowej;
– wnoszenia sprzętu muzycznego, grającego oraz sprzętu elektronicznego;
– żucia gumy i spożywania pokarmów;
wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do
tego nie przeznaczone;
– korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów
i instrukcjami ich użytkowania;
– pływania i nurkowania pod wylotami zjeżdżalni wodnych;
– urządzania zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego
wyznaczonymi przez służbę ratowniczą;
– używania wulgaryzmów;
– dopuszczania się nieobyczajnego zachowania..
2. Osoby przebywające na terenie Kompleksu i naruszające porządek publiczny, dobre
obyczaje oraz zasady współżycia społecznego – w tym używające wulgaryzmów,
stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Kompleksu, a także
klienci niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby
ratowniczej lub obsługi Kompleksu – mogą zostać usunięci z Kompleksu bez prawa zwrotu
wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę
postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

§ 23.
Działania służby ratowniczej
1. Na terenie Kompleksu dozorem służby ratowniczej objęta jest niecka basenu sportowego
i rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz atrakcje wodne – zjeżdżalnie. Niecka basenu
nurkowego jest dozorowana jedynie w trakcie odbywających się w niej zajęć.
2. W brodziku oraz w strefie wodnego placu zabaw bezpośredni i ustawiczny nadzór nad
dziećmi sprawują ich opiekunowie.
3. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój w kolorze
czerwonym z napisem Ratownik.
4. Ratownicy pełniący służbę ratowniczą w Kompleksie są zatrudnieni przez podmioty
uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego i wykonuję swoje obowiązki zgodnie
z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia
18 sierpnia 2011 r.
5. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat
nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy
natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji
wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Kompleksu.
6. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy natychmiast opuścić teren Pływalni
i podporządkować się poleceniom służby ratowniczej i obsługi Kompleksu.
§ 24.
Grupy zorganizowane. Grupy szkolne
1. Zajęcia zorganizowane w Kompleksie mogą się odbywać tylko w obecności opiekunów
i osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
2. Zajęcia zorganizowane w Pływalni mogą się odbywać tylko w obecności opiekunów, osób
posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa oraz Ratowników.
3. Opiekun grupy, w ramach swoich praw i obowiązków, ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo oraz wszelkie działania i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez
uczestników grupy, obowiązujących na terenie pływalni przepisów.
4. Odpowiedzialność opiekuna o której mowa w ust. 2 jest niezależna od odpowiedzialności
ponoszonej przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie
z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia
18 sierpnia 2011 r.
5. Grupy zorganizowane obowiązują w korzystaniu z Kompleksu dodatkowo zapisy
„Regulaminu dla grup zorganizowanych”.
6. Grupy szkolne obowiązują w korzystaniu z Kompleksu dodatkowo zapisy „Regulaminu dla
grup szkolnych” oraz zapisy umów podpisanych z dyrekcjami szkół uczestniczących
w zajęciach.
§ 25.
Leżakowanie
1. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach Kompleksu.
2. Nie wolno umieszczać leżaków i stolików plastikowych w nieckach basenowych
oraz w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi niecek.
§ 26.
Zjeżdżalnie i inne atrakcje wodne
1. Na terenie Kompleksu znajdują się następujące atrakcje wodne: zjeżdżalnia rurowa
o długości 62 metry, zjeżdżalnia rodzinna dwutorowa, masaże podwodne: denny i boczne,
masaż karku oraz ściana wodna.
2. Zasady korzystania ze zjeżdżalni regulują odrębne regulaminy z którymi użytkownicy są
zobowiązani się zapoznać przed skorzystaniem z nich. Regulaminy te są dostępne w strefie
zjeżdżalni oraz na naszej stronie internetowej.
3. Klienci o niestabilnym stanie zdrowia powinni korzystać ze zjeżdżalni i pozostałych atrakcji
wodnych ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
4. W przypadku małej frekwencji zjeżdżalnie oraz atrakcje wodne włączane są na życzenie
klienta.
5. Zjeżdżalnie oraz pozostałe atrakcje wodne w Pływalni mogą zostać wyłączone czasowo
z eksploatacji (w trakcie trwania nauki pływania i innych zajęć grupowych) oznakowane są
poprzez tabliczki „ZAKAZ WSTĘPU” i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
§ 27.
Tory pływackie
1. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
2. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 10 osób.
§ 28.
Przystosowanie Kompleksu do potrzeb osób niepełnosprawnych
1. Kompleks jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie powinni zgłosić się
w recepcji.
3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren
kompleksu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta
z usług Kompleksu czy nie. Opiekuna obowiązuje strój jak dla instruktora i opiekuna zajęć
szkolnych i zorganizowanych.
4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Pływalni i poruszające się na wózkach,
zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez KCSR Sp. z o.o.
w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
§ 29.
Zasady odpowiedzialności za szkody
1. Za szkody materialne, w tym zanieczyszczenie wody basenowej w nieckach, powstałe na
terenie Kompleksu z winy klienta odpowiedzialność ponosi sprawca.
2. Za zniszczenia elementów wyposażenia Kompleksu, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub
zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej
wysokości wartości szkody.
3. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
4. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska z transponderem użytkownik obowiązany
jest uregulować należność w kwocie 100 złotych.
5. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie numerka z szatni głównej, klucza od szafki
depozytowej lub klucza od drzwi szatni grupowej użytkownik obowiązany jest uregulować
należność w kwocie 12 złotych.
6. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie piłki do siatkówki plażowej użytkownik
obowiązany jest uregulować należność w kwocie 30 złotych.
§ 30.
Wyłączenia odpowiedzialności
1. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu,
regulaminów i instrukcji korzystania z poszczególnych stref i urządzeń, a także wskazań
ratowników i obsługi Kompleksu, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych w hali
basenowej, chyba, że uszkodzenie nastąpiło z jego winy.
§ 31.
Nadzór
Nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości oraz przepisów niniejszego regulaminu
sprawują obsługa Kompleksu oraz służba ratownicza, i mają oni prawo bezwzględnego
egzekwowania jego przestrzegania z możliwością wyprowadzenia z Kompleksu osoby
nieprzestrzegającej regulaminu włącznie.
§ 32.
Kontrola
Kierownictwo Kompleksu ma prawo do dokonywania kontroli wszystkich zajęć odbywających
się w Kompleksie, a w razie stwierdzenia uchybień prowadzących i zagrożenia bezpieczeństwa
osób korzystających z Kompleksu, przerwać prowadzenie zajęć.
§ 33.
Książka Uwag i Wniosków
Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania Kompleksu można zgłaszać kierownictwu
Kompleksu oraz wpisywać do „Książki Uwag i Wniosków” znajdującej się w recepcji.
§ 34.
Inne
1. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.
2. Zmiana regulaminu nie powoduje zmiany treści umów łączących Administratora
z Najemcami.
3. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz
kierownictwo Kompleksu.
4. Administratorem danych osobowych jest Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne
Spółka z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna i przetwarzane są one w celu umożliwienia
świadczenia usług. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art.
6 ust. 1 RODO – tj. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy (świadczenia usług).
Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, ich
poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich
przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres
niezbędny do wykonania usługi.

Prezes Spółki
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 18.08.2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz.U. Nr 208, poz.1240 ze zmianami),
– Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami),
– Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zmianami).
* transponder – bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne, które automatycznie odbiera
i odpowiada na sygnał przychodzący w czasie rzeczywistym. Pozwala komputerowi lub
innemu urządzeniu odczytującemu na identyfikację skanowanego obiektu. Umożliwia
dokładny pomiar czasu.
** jest rzeczą notoryjnie znaną, że obuwie typu „japonki” nie nadaje się do poruszania na
basenie z powodu zbyt małej przyczepności do powierzchni i niewłaściwego rozkładu ciężaru co sprzyja urazowości.