Basen AquaCentrum
AQUA Centrum - 83 400 Kościerzyna - ul. Hallera 2
Pon-Sob: 06:00 - 22:00 Niedz: 08:00 - 22:00 530 167 870

Regulamin pływalni

Regulamin ogólny Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie

§ 1
Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Spółka z o.o. w Kościerzynie (KCSR Sp. z o.o.) z siedzibą przy ulicy Hallera 2 w Kościerzynie zarządza Kompleksem Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA Centrum”.
§ 2
Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1. Pływalni – należy przez to rozumieć halę basenową oraz znajdujące się w niej: niecki basenu sportowego, rekreacyjnego i nurkowego, brodzik dla dzieci, wanny jacuzzi oraz atrakcje wodne.
2. Kompleksie – należy przez to rozumieć cały obiekt Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Spółka z o. o. wraz ze wszystkimi strefami: pływalnią, siłownią, fitness cardio, odnową biologiczną, strefą saun i solariów, AC bar&cafe, strefą administracyjną oraz infrastrukturą zewnętrzną: boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci oraz parking.
§ 3
Warunki korzystania z usług Kompleksu
1. Każda osoba przed wejściem na teren Kompleksu oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych stref i urządzeń jest bezwzględnie zobowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu, regulaminami poszczególnych stref, atrakcji wodnych i urządzeń oraz instrukcji obowiązujących na jego terenie i ich przestrzegania w trakcie pobytu w Kompleksie.
2. Osoby korzystające z Kompleksu w szczególności zobowiązane są do: stosowania się do znaków zakazu i nakazu, zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych Kompleksu; dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych; użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności; bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Kompleksu o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Kompleksu i osób w nim się znajdujących.
3. Za zapoznanie z regulaminem i instrukcjami uczestników grup zorganizowanych odpowiedzialny jest opiekun grupy.
§ 4
Transponder
Dokonanie opłaty za pobyt w Kompleksie oraz pobranie transpondera* Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta jest traktowane jako potwierdzenie zapoznania się, akceptację i przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na terenie całego Kompleksu.
§ 5
Odrębne regulaminy
Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych stref Kompleksu określają odrębne regulaminy i instrukcje stanowiskowe umieszczone w ich pobliżu. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej www.basen-koscierzyna.pl.
§ 6
Monitoring
1. Na terenie Kompleksu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów Kompleksu.
2. Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem: do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków; jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do przepisów regulaminów oraz instrukcji stanowiskowych.
§ 7
Godziny otwarcia
1. Kompleks jest czynny codziennie w godzinach od 8:00 do 22:00 oraz dodatkowo pływalnia i strefa saun czynne są od poniedziałku do soboty w godz. 6.00 do 8.00 dla klientów korzystających z usługi „Porannych ptaszków” na szczególnych warunkach określonych w regulaminie „Porannych ptaszków”.
2. Wejście na pływalnię jest możliwe do godziny 21:00.
3. Odnowa biologiczna oraz siłownia i fitness cardio są czynne codziennie od godz. 9.00 do 21.00.
4. AC bar&cafe jest czynny codziennie od godz. 9.30 do 21.00.
5. Boisko do piłki plażowej jest czynne w okresie od 1 maja do 30 września w godzinach otwarcia Kompleksu. Czas otwarcia boiska może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.
§ 8
Względy bezpieczeństwa
1. Klienci znajdujący się w Kompleksie są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom służby ratowniczej oraz obsługi Kompleksu, oznakowaniom, a także komunikatom umieszczonym w widocznych miejscach lub ogłaszanym przez radiowęzeł.
2. O wszelkich sytuacjach wymagających interwencji obsługi Kompleksu lub służb zewnętrznych należy natychmiast informować służbę ratowniczą lub obsługę Kompleksu
3. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń Kompleksu należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić służbę ratowniczą lub obsługę Kompleksu.
4. Na terenie Kompleksu, z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych, odpowiednio oznakowanych, istnieje ryzyko poślizgnięcia się.
5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast służbie ratowniczej lub obsłudze Kompleksu.
§ 9
Bezwzględne zakazy
1. Na terenie Kompleksu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu; wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.; wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych; wprowadzania zwierząt.
2. Wobec klientów, którzy wielokrotnie lub w sposób rażący naruszyli postanowienia regulaminów Kompleksu może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu do Kompleksu. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę Kompleksu.
§ 10
Okulary i soczewki korekcyjne
Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania w Pływalni w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.
§ 11
Własny sprzęt sportowo- rekreacyjny
1. W celu utrzymania właściwego stanu sanitarnego wody zabrania się wnoszenia wszelkiego sprzętu sportowo – rekreacyjnego używanego wcześniej w innym akwenie, np. jeziorze, rzece lub morzu.
2. Wnoszenie i korzystanie na terenie Kompleksu z własnego sprzętu sportowego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody i ustaleniu warunków przez kierownictwo Kompleksu.
§ 12
Działalność osób trzecich
Wszelka działalność osób trzecich na terenie Kompleksu – w szczególności odpłatne prowadzenie nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, odbywa się z uwzględnieniem warunków „Regulaminu dla osób trzecich prowadzących działalność na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego AQUA Centrum KCS-R Sp. z o.o. w Kościerzynie”.
§ 13
Szatnia główna
1. Korzystający z Kompleksu zobowiązani są do korzystania z szatni głównej w celu pozostawiania tam wierzchniego okrycia oraz zamiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w tzw. strefie czystej Kompleksu, od momentu przekroczenia bramki w recepcji.
2. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach umożliwia transponder wydawany w kasie recepcji.
3. Przed korzystaniem z szafki ubraniowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie jej zamykania i otwierania. Za rzeczy pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych oraz pozostawionych bez nadzoru na terenie Kompleksu KCSR Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
4. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach indywidualnych i grupowych.
5. Przed wyjściem z szatni do Pływalni należy sprawdzić, czy szafka została prawidłowo zamknięta zgodnie z instrukcją.
6. Osoby korzystające z Kompleksu zobowiązane są do oddawania rzeczy wartościowych do szafek depozytowych. Zasady korzystania z szafek depozytowych reguluje „Regulamin przekazywania rzeczy wartościowych do depozytu”. Za rzeczy wartościowe nieprzekazane do szafki depozytowej KCSR Sp. z o.o. nie odpowiada.
7. Zasady postępowania w przypadku rzeczy pozostawionych lub zagubionych w Kompleksie regulują zapisy „Regulaminu KCS-R Sp. z o.o. w Kościerzynie regulującego postępowanie w przypadku rzeczy znalezionych w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym AQUA Centrum”.
8. Przed opuszczeniem szatni, szafkę należy dokładnie opróżnić i pozostawić otwartą.
§ 14
Rezerwacje kompleksu
1. KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie zastrzega sobie prawo do rezerwacji Kompleksu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy Kompleksu, niecki Pływalni lub ich część.
2. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.
§ 15
Reklama
1. Umieszczanie reklam oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na zewnątrz i wewnątrz Kompleksu możliwe jest tylko na podstawie zgody kierownictwa Kompleksu, po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.
2. Na terenie całego Kompleksu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniej zgody kierownictwa.
§ 16
Ograniczenia w korzystaniu
KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń Kompleksu w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Kompleksu może uzyskać informację w recepcji o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji co do korzystania z usług Kompleksu, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do KCSR Sp. z o.o.
§ 17
Atesty
Wszystkie urządzenia udostępniane klientom Kompleksu posiadają wymagane atesty i zapewniają bezpieczne z nich korzystanie, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie ze stosownymi regulaminami i instrukcjami.
§ 18
Strój
1. Na terenie Pływalni obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nieposiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa pozostałych klientów, służby ratowniczej i obsługi kompleksu oraz może być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni: dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała;
dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni – o długości maksymalnie do połowy uda.
2. Osoby prowadzące zajęcia na Pływalni mogą wchodzić w stroju sportowym i obuwiu przeznaczonym wyłącznie do zajęć na pływalni.
§ 19
Dzieci do 13 roku życia
1. Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na terenie Kompleksu tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
2. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna, pracownicy recepcji są uprawnieni do żądania okazania dokumentów potwierdzających wiek.
3. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
4. Opiekun płaci za pobyt na Pływalni według obowiązującego cennika.
§ 20
Dzieci do lat 3
1. Dzieci do lat 3 korzystające z Pływalni mają obowiązek posiadać na sobie jednorazowe pieluchomajtki do kąpieli.
2. Kompleks dysponuje specjalnym pomieszczeniem ze stanowiskiem do przewijania małych dzieci oraz dwoma takimi stanowiskami zainstalowanymi w szatniach indywidualnych.
§ 21
Higiena osobista
Każda osoba przed wejściem do Pływalni zobowiązana jest do dokładnego umycia pod natryskiem całego ciała mydłem z dozownika, opłukania się oraz każdorazowo przejścia przez brodzik ze środkiem dezynfekującym stopy (również po skorzystaniu z WC).
§ 22
Odmowa wstępu na teren kompleksu
Zdrowie publiczne
1. Kierownictwo Kompleksu ma prawo do odmowy wstępu na teren Kompleksu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych oraz ma prawo do żądania opuszczenia przez nią Kompleksu.
2. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Pływalni osobom: z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby); chorobami zakaźnymi; uczulonym na środki odkażające; z chorobami układu wydalania; z plastrami zwykłymi i bandażami; z otwartymi skaleczeniami i ranami; których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;
których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.
3. Służba ratownicza ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w pkt. 2.
§ 23
Zasady higieny, bezpieczeństwa i współżycia społecznego
1. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego, klientom przebywającym na terenie Pływalni zabrania się: wchodzić do wody wbrew zakazowi służby ratowniczej lub przy braku dyżuru ratowniczego oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej; chodzić boso w strefach komunikacji plaży basenowej; używać strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą; wchodzić do niecek basenu sportowego oraz nurkowego osobom nieumiejącym pływać; używać obuwia basenowego, które pozostawia brudzące ślady na posadzkach pozostawiać obuwia basenowego w strefach komunikacji i przelewów basenowych; pozostawiać dzieci bez opieki; biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiając korzystanie z usług przez innych; skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika; wszczynać fałszywych alarmów; wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych do niecek basenów i poręczach; przytrzymywać się lin torowych; wchodzić i wychodzić z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody); przebywać na stanowiskach ratowniczych oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi; niszczyć urządzeń i wyposażenia Kompleksu oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z Kompleksu; przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody służby ratowniczej lub obsługi Kompleksu; wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii; zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenów; używać detergentów i środków chemicznych; korzystać z telefonów komórkowych; wnosić sprzętu muzycznego, grającego oraz sprzętu elektronicznego; żuć gumy i spożywać pokarmów; wchodzić na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone; korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania; pływania i nurkowania pod wylotami zjeżdżalni wodnych; zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą; używać wulgaryzmów;
dopuszczać się zachowań nieobyczajnych.
2. Osoby przebywające na terenie Kompleksu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego – w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Kompleksu, a także klienci niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi Kompleksu – mogą zostać usunięci z Kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.
§ 24
Strefy
1. Na terenie Pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
a) strefa brodzikowa (brodzik dla dzieci) – o głębokości do 0,4 m;
b) strefa dla nieumiejących pływać (oznakowana część niecki basenu rekreacyjnego) – o głębokości od 0,80 m do 1,20 m;
c) strefa dla umiejących pływać (niecka basenu sportowego oraz część niecki basenu rekreacyjnego) – o głębokości od 1,20 m do 1,80 m;
d) strefa do zajęć treningowych nurkowania (niecka basenu nurkowego) – o głębokości do 4,10 m;
e) strefa wanien jacuzzi;
f) strefa zjeżdżalni (rurowa o długości 62 m i dwutorowa rodzinna).
2. W strefach wyszczególnionych w punkcie 1 oznaczonych literą „a”, „b” i „c” obowiązuje niniejszy regulamin, w strefie oznaczonej literą „d” obowiązuje dodatkowo regulamin i instrukcja zajęć treningowych w niecce basenu nurkowego, w strefie oznaczonej literą „e” dodatkowo regulamin wraz z instrukcją dla korzystających z wanien jacuzzi, a strefie oznaczonej literą „f” dodatkowo regulaminy i instrukcje dla korzystających ze zjeżdżalni.
3. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ściankach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
4. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref: brodzikowej, wanien jacuzzi, zjeżdżalni oraz dla nieumiejących pływać.
§ 26
Działania służby ratowniczej
1. Na terenie Kompleksu dozorem służby ratowniczej objęta jest niecka basenu sportowego i rekreacyjnego, wanny jacuzzi oraz atrakcje wodne – zjeżdżalnie. Niecka basenu nurkowego jest dozorowana jedynie w trakcie odbywających się w niej zajęć.
2. W brodziku bezpośredni ustawiczny nadzór nad dziećmi sprawują ich opiekunowie.
3. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój w kolorze czerwonym z napisem Ratownik.
4. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z
atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia służby ratowniczej lub obsługi Kompleksu.
5. W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy natychmiast opuścić teren Pływalni i podporządkować się poleceniom służby ratowniczej i obsługi Kompleksu.
§ 27
Grupy zorganizowane
Grupy szkolne
1. Zajęcia zorganizowane w Kompleksie mogą się odbywać tylko w obecności opiekunów i osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa.
2. Zajęcia zorganizowane w Pływalni mogą się odbywać tylko w obecności opiekunów, osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa oraz Ratowników.
3. Grupy zorganizowane obowiązują w korzystaniu z Kompleksu dodatkowo zapisy „Regulaminu dla grup zorganizowanych”.
4. Grupy szkolne obowiązują w korzystaniu z Kompleksu dodatkowo zapisy „Regulaminu dla grup szkolnych” oraz zapisy umów podpisanych z dyrekcjami szkół uczestniczących w zajęciach.
§ 28
Leżakowanie
Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach Kompleksu. Nie wolno umieszczać leżaków i stolików plastikowych w nieckach basenowych oraz w odległości mniejszej niż 1,5 m od krawędzi niecek.
§ 29
Atrakcje wodne
1. Korzystanie z atrakcji wodnych w Pływalni odbywa się na własne ryzyko klientów.
2. Klienci o niestabilnym stanie zdrowia powinni korzystać z atrakcji wodnych ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).
3. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie klienta.
4. Atrakcje wodne w Pływalni wyłączone czasowo z eksploatacji (w trakcie trwania nauki pływania i innych zajęć grupowych) oznakowane są poprzez tabliczki „ZAKAZ WSTĘPU” i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
§ 30
Tory pływackie
W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 10 osób.
§ 31
Przystosowanie Kompleksu do potrzeb osób niepełnosprawnych
1. Kompleks jest całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie powinni zgłosić się w recepcji.
3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren kompleksu i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to czy korzysta z usług Kompleksu czy nie.
4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez KCSR Sp. z o.o. w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.
§ 32
Odpłatność usług
1. Korzystanie z usług poszczególnych stref Kompleksu (za wyjątkiem AC bar & cafe) odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta i pobierana jest z góry wg obowiązującego cennika.
2. O czasie pobytu decyduje klient, a opłata z tytułu zadeklarowanego przez klienta pobytu nie podlega zwrotowi.
3. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń znajdujących się w Kompleksie i podlega rozliczeniu oraz obowiązkowemu zwrotowi przy wyjściu w recepcji.
§ 33
Czas pobytu
Bilety wstępu
Cennik usług
1. Czas pobytu w Kompleksie liczy się od momentu aktywacji transpondera (przejście przez bramkę wejściową przy recepcji) do momentu odczytania jego pamięci, podczas opłaty końcowej w kasie.
2. Klient powinien opuścić Kompleks do godz. 22.00, za przekroczenie czasu pobytu naliczana jest opłata 10 złotych.
3. W czasie pobytu w Pływalni, przy pomocy transpondera można korzystać z innych stref Kompleksu, zgodnie z ich cennikiem.
4. Z chwilą przekroczenia bramki do strefy saun oraz odnowy biologicznej czas pobytu w Pływalni zostaje zawieszony, a naliczana jest opłata wg cennika obowiązującego w tych strefach.
5. Uprawnienia do wstępów ulgowych określa cennik po okazaniu stosownych dokumentów.
6. Pełna należność za korzystanie z dodatkowych stref oraz ewentualny wydłużony czas pobytu w Kompleksie musi zostać uregulowana w momencie opuszczania Kompleksu.
7. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z jego winy z Kompleksu, uiszczone opłaty nie są zwracane.
8. Bilety wstępu nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.
9. Aktualne ceny świadczonych usług w Kompleksie zawierają cenniki: Kompleksu, odnowy biologicznej oraz AC bar & cafe.
§ 34
Reklamacje
1. Podstawą do wnoszenia reklamacji jest paragon otrzymany w kasie recepcji.
2. W przypadku kart abonamentowych podstawą wniesienia reklamacji jest raport z systemu ESOK.
3. Podstawą reklamacji w przypadku korzystania z usług Kompleksu na podstawie innych kart (typu BenefitSystems, MultiSport i in.) są dane zachowane na transponderze, które są dostępne jedynie do momentu rozliczenia transpondera w kasie recepcji.
4. Reklamacje można składać najpóźniej w momencie rozliczenia transpondera w kasie recepcji.
5. Reklamacje składane po rozliczeniu transpondera nie będą rozpatrywane.
§ 35
Zasady odpowiedzialności za szkody
1. Za szkody materialne powstałe na terenie Kompleksu z winy klienta odpowiedzialność ponosi sprawca.
2. Za zniszczenia elementów wyposażenia Kompleksu, a także za zniszczenie, uszkodzeń lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
3. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
4. KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych w hali basenowej, chyba że uszkodzenie nastąpiło z winy KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie.
5. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie paska z transponderem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w kwocie 100 złotych.
6. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie numerka z szatni głównej, klucza od szafki depozytowej lub klucza od drzwi szatni grupowej użytkownik obowiązany jest uregulować należność w kwocie 12 złotych.
7. Za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie piłki plażowej użytkownik obowiązany jest uregulować należność w kwocie 30 złotych.
§ 36
Wyłączenia odpowiedzialności
1. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, regulaminów i instrukcji korzystania z poszczególnych stref i urządzeń, a także wskazań ratowników i obsługi Kompleksu, KCSR Sp. z o. o. w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności.
2. KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych w hali basenowej, chyba że uszkodzenie nastąpiło z winy KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie.
§ 37
Nadzór
Nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości oraz przepisów niniejszego regulaminu sprawują obsługa Kompleksu oraz służba ratownicza, i mają oni prawo bezwzględnego egzekwowania jego przestrzegania z możliwością wyprowadzenia z Kompleksu osoby nieprzestrzegającej regulaminu włącznie.
§ 38
Kontrola
Kierownictwo Kompleksu ma prawo do dokonywania kontroli wszystkich zajęć odbywających się w Kompleksie, a w razie stwierdzenia uchybień prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z Kompleksu, przerwać prowadzenie zajęć.
§ 39
Książka Uwag i Wniosków
Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania Kompleksu można zgłaszać kierownictwu Kompleksu oraz wpisywać do „Książki Uwag i Wniosków” znajdującej się w recepcji.
§ 40
Inne
O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy ogólne oraz kierownictwo Kompleksu.
Prezes KCSR
Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 18.08.2011 r. O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. Nr 208, poz.1240),
– Ustawa z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857),
– Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz.U. Nr 12, poz. 114 z późniejszymi zmianami).
* transponder – bezprzewodowe urządzenie komunikacyjne, które automatycznie odbiera i odpowiada na sygnał przychodzący w czasie rzeczywistym. Pozwala komputerowi lub innemu urządzeniu odczytującemu na identyfikację skanowanego obiektu. Umożliwia dokładny pomiar czasu.