Basen AquaCentrum
AQUA Centrum - 83 400 Kościerzyna - ul. Hallera 2
Pon-Sob: 06:00 - 22:00 Niedz: 08:00 - 22:00 530 167 870

Polityka prywatności

Polityka prywatności Kaszubskiego Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Kościerzynie

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Sp. z o.o. zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony 
i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

 1. Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Sp. z o.o. – siedziba: 83-400 Kościerzyna, ul. Hallera 2, numer wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 0000159971, nr REGON: 191382418, nr NIP: 591-000-56-75, jest Administratorem Danych, w których posiadanie weszło wskutek:
  •wykonywania swoich statutowych zadań i obowiązków,
  •wykonywania zawartych z Państwem umów lub czynności przedumownych,
  •dokumentowania operacji gospodarczych (w tym wystawiania faktur), •utrzymywania korespondencji oraz merytorycznej obsługi przesyłanych do nas wniosków, reklamacji, skarg 
i postulatów,
  •wykorzystywania monitoringu wizyjnego.
 2. KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:
  •w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  •w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  •w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na podstawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  •w celu dokonania rezerwacji (zajęcia na basenach, zabiegi w odnowie biologicznej, zajęcia w fitness cardio, siłowni i Easy line oraz w strefie saun) (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO),
  •w celu marketingu usług własnych oraz promowania działalności Spółki i jej nowych inicjatyw wśród klientów i potencjalnych klientów(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy dot. komunikacji elektronicznej); •w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług przez KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie oraz optymalizacji procesów obsługi klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  •w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się 
z nimi w sprawach realizacji ich wniosków, skarg, reklamacji, uwag i postulatów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  •w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  •w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  •w celu udokumentowania – w wymagających tego sytuacjach – stanu zdrowia osób uczestniczących w organizowanych przez Spółkę zajęciach na podstawie pisemnych oświadczeń uczestników (podstawa prawna: art. 9ust. 2lit. a, f, g RODO),
  •w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym KCSR Sp. z o.o. 
w Kościerzynie poprzez wykorzystywanie monitoringu wizyjnego.
 3. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie , w tym profilowaniu.
 4. Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa:
  •dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  •sprostowania (poprawiania) danych,
  •usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  •do ograniczenia przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),
  •do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  •wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi 
w art. 21 RODO),
•wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie przechowywała będzie Państwa dane osobowe:
  •przez okres niezbędny do wykonania umowy/realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
  •w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, 
z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
  •w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby -w razie wycofania przez nią zgody -(przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania), bądź zgłoszenia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach określonych w deklaracji zgody. Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki usługi informatyczne, zleceniobiorcy prowadzący zajęcia.
 7. Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. W KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
  •telefonicznie: 660-225-799,
  •drogą elektronicznie: dyrektorac.bkna@gmail.com,
  •osobiście w siedzibie Spółki, pokój nr 2.3.

Prezes KCSR w Kościerzynie
Michał Kupc

Pobierz politykę prywatności w formacie pdf